top of page
Stadgar
 

Viltspår.ax stadgar

 

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Viltspår.ax och dess hemort är Mariehamn.

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att väcka och upprätthålla intresse för viltspår och annan hundhobbyverksamhet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att 

- ordna utbildning och träning samt erbjuda rådgivning och information

- ordna tävlingar och prov, uppvisningar, kurser, medlemsfester och övrig motsvarande verksamhet

- anskaffa för verksamheten nödvändig utrustning

- samarbeta och upprätthålla förbindelser med andra hundföreningar 

 

Föreningen finansierar sin verksamhet genom att, efter att ha inhämtat behövliga tillstånd, ta emot understöd, donationer och testamenten, ordna penninginsamlingar samt äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.

 

Föreningen kan ansluta sig till föreningar/förbund med liknande verksamhet, såsom Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry och dess underföreningar.

 

3. Medlemmarna

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som verkar enligt föreningens syfte. 

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning, som har rättshandlingsförmåga och som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. 

Såsom familjemedlem kan ansluta sig en person som bor i samma hushåll som en ordinarie medlem. 

Såsom juniormedlem kan ansluta sig en person som inte har fyllt 18 år.

 

Ordinarie medlemmar, understödande medlemmar, familjemedlemmar och juniormedlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. 

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om denna inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som följer med inträde i föreningen eller om denna genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat föreningen eller om denna inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Medlem som riskerar att uteslutas ur föreningen av annan anledning än obetalad medlemsavgift ska ges tillfälle att förklara sig.

 

5. Anslutnings- och medlemsavgifter

Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar, understödande medlemmar, familjemedlemmar och juniormedlemmar. Hedersordförandena och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgift.

 

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och minst fyra andra ordinarie medlemmar samt minst två suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna har förhinder på kallelse av vice ordföranden då dessa anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Vid val avgör lotten.

 

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller kassör.

 

8. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna ska skriftligen ge sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars. Extra föreningsmöte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möte. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör lotten.

 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens medlemmar senast sju dagar före mötet genom kallelsebrev till varje medlem, genom annons i en tidning som utkommer på föreningens hemort, eller per e-post.

 

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och, vid behov, två rösträknare väljs.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.

6. Bokslutet fastställs. Styrelsen och andra ansvarsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs.

8. Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen väljs.

9. En eller två verksamhetsgranskare samt suppleant/suppleanter väljs.

10. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall denna skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen nämnas. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar till att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösning. 

bottom of page